Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego FRAM działającego pod adresem: fram-audio.com

 1. Definicje

 1. Serwis: sklep internetowy FRAM działający pod adresem: fram-audio.com;

 2. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu;

 3. Sprzedawca/Administrator: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o, 31-471 Kraków
  ul. Malawskiego 50, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000680769;

 4. Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w zakresie oferowanych przez niego produktów w serwisie;

 5. Konsument: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Użytkownik – każdy użytkownik serwisu odwiedzający serwis, posiadający konto w serwisie, dokonujący zakupu jednorazowego lub odbiorca newslettera;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawierana na odległość za pośrednictwem serwisu;

 8. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w serwisie;

 9. Zakup jednorazowy – zawarcie umowy sprzedaży przez użytkownika nieposiadającego konta;

 10. Zakup zarejestrowany – zawarcie umowy sprzedaży przez użytkownika posiadającego konto;

 11. Produkt – towar wystawiony przez Sprzedawcę w serwisie w celu zawarcia umowy sprzedaży;

 12. Zamówienie – oświadczenie złożone zdalnie o woli zawarcia umowy sprzedaży lub usług;

 13. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym podmiotom informacji handlowych i reklamowych na wskazany adres e-mail.

 14. Dane: wszelkie dane pozyskiwane przez serwis w wyniku odwiedzin przez użytkownika, związane z jego aktywnością w sieci, w szczególności: adres IP, nazwa przeglądarki, język, program operacyjny, położenie geograficzne jak również pliki cookies.

 15. Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1. (zwanej dalej RODO).

 16. Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego użytkownik za pośrednictwem Internetu łączy się z serwisem.

 

 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu.
 3. Serwis prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 4. Serwis świadczy usługi w zakresie:

 • sprzedaży produktów – kolumn głośnikowych marki FRAM oraz oprzyrządowania do nich,

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych zainteresowanym podmiotom.

 1. Regulamin określa zasady:

 1. zasady korzystania z serwisu,

 2. dokonywania zakupów w serwisie,

 3. rejestracji konta użytkownika,

 4. dostawy towarów,

 5. ceny oraz płatności,

 6. odstąpienia od umowy,

 7. rękojmi oraz gwarancji,

 8. ochrony danych osobowych,

 9. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz reklamacji z tym związanych,

 10. polityki prywatności.

 1. Korzystanie z serwisu możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez użytkownika dostępem do urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz indywidualnego adresu
  e-mail.

 2. Serwis nie wymaga instalowania lub korzystania z oprogramowania innego niż standardowe oprogramowanie przeznaczone do korzystania z internetu.

 3. Niektóre usługi serwisu mogą zostać ograniczone w stosunku do użytkowników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w serwisie.

 1. Zasady korzystania z serwisu.

 1. Korzystanie z usług serwisu oznacza konieczność przestrzegania regulaminu.

 2. Serwis umożliwia rejestrację poprzez założenie konta.

 3. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania z usług serwisu.

 4. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wiąże się z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Rejestracja umożliwia dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych jak również dostęp do historii transakcji. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 6. Serwis umożliwia uzyskanie informacji o oferowanych produktach oraz Administratorze,
  zakup produktów oferowanych przez sklep oraz uzyskania informacji handlowych związanych z oferowanymi produktami.

 7. Administrator uprawniony jest do pozbawienia prawa korzystania z serwisu, usunięcia konta użytkownika lub wyłączenie usługi newsletter w sytuacji naruszenia warunków regulaminu lub innego zachowania sprzecznego z porządkiem prawnym lub zasadami współżycia społecznego.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Zakup produktów odbywa się poprzez skorzystanie z serwisu.

 2. Zakup możliwy jest w formie:

 1. zakupu jednorazowego bez rejestracji użytkownika,

 2. zakupu zarejestrowanego, dokonanego przy użyciu konta użytkownika.

 1. W celu zakupu produktu użytkownik wybiera odpowiedni produkt oraz ilość.

 2. Wybór produktu dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.

 3. Użytkownik ma możliwość modyfikacji zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku ,,Kupuję i płacę”.

 4. Serwis udostępnia środki do modyfikacji zamówienia przed zamówieniem produktu.

 5. Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia danych żądanych przez serwis.

 6. Po wypełnieniu żądanych danych nastąpi podsumowania zamówienia zawierające następujące dane:

 1. przedmiot zamówienia,

 2. cena jednostkowa oraz łączna,

 3. metoda płatności,

 4. sposób dostawy,

 5. adres dostawy,

 6. termin dostawy,

 7. ewentualne koszty dostawy,

 8. dane Kupującego,

 9. ewentualne uwagi Kupującego.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
  „Kupuję i płacę”.

 2. Ceny produktów znajdujące się w serwisie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 3. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży w zakresie określonym powyżej, zgodnie z treścią regulaminu.

 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w wyniku złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia woli zawarcia umowy – otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy zawierającą o potwierdzenie istotnych warunków Zamówienia.

 5. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzającej zawarcia umowy oraz istotnych warunków zamówienia.

 1. Dostawa

 1. Dostawa możliwa jest na terenie Polski na adres wskazany w zamówieniu.

 2. Dostawa odbywa się po dokonanu zapłaty w sposób określony regulaminem.

 3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem kuriera wskazanego przez kupującego w zamówieniu.

 4. Klient uprawniony jest do osobistego odbioru towaru na zasadach określonych indywidualnie.

 5. Dostawa może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w formularzu zamówienia oraz potwierdzone przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia. Klient otrzyma szczegółowe dane w przedmiocie kuriera oraz numeru listu przewozowego.

 6. Standardowy okres dostawy wynosi siedem dni roboczych.

 7. Okres dostawy może ulec zmianie w zależności od indywidualnych ustaleń.

 1. Ceny oraz płatność

 1. Ceny towarów podane są w złotych polskich, zawierają wszystkie podatki i opłaty.

 2. Cena łączna podana w potwierdzeniu zamówienia stanowi ostateczną cenę wraz z dodstawą
  i nie zostaną do niej doliczone żadne inne składniki.

 3. Serwis umożliwia następujące formy płatności:

 1. przelewem na następujący rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. nr 27 1050 1445 1000 0090 8018 9153

Odbiorca: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o.31-471 Kraków ul. Malawskiego 50

 1. płatność za pośrednictwem systemu www.Przelewy24.pl,– spółka Dialcom24 Sp. z o.o.
  z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15;) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513,

 2. płatność przy użyciu karty płatniczej/kredytowej Visa, Mastercard

 3. płatność przy odbiorze za pośrednictwem wskazanego kuriera.

 1. Serwis może oferować możliwość zakupu ratalnego za pośrednictwem podmiotu współpracującego w zakresie sprzedaży ratalnej wskazanego przez system w momencie składania zamówienia. W takim wypadku uzyskanie przez Kupującego umowy sprzedaży ratalnej na warunkach określonych przez podmiot współpracujący jest równoważne z dokonaniem zapłaty za zakupione towary.

 1. Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) Kupujący będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym FRAM.

 2. Odstąpienie od umowy nie wymaga uzasadnienia.

 3. Oświadczenie należy złożyć (pod rygorem utraty uprawnień) w terminie czternastu dni od otrzymania towaru (w przypadku dostawy firmą spedycyjną) lub odbioru towaru (w przypadku odbioru osobistego). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Oświadczenie należy wysłać drogą pisemną (dla celów dowodowych listem poleconym) lub drogą elektroniczną na adres sklep@fram-audio.com.

 5. Sprzedawca nie wymaga szczególnego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, koniecznym jest jednak wskazanie danych w sposób jednoznaczny identyfikujących strony, przedmiot umowy oraz numeru rachunku bankowego do zwrotu środków. W związku z powyższym sugeruje się skorzystanie z gotowego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, wskazując, że nie jest on wymagany do skuteczności odstąpienia od umowy.

 6. Otrzymanie oświadczenia potwierdzone zostanie informacją na adres mailowy wskazany
  w zgłoszeniu lub na żądanie w formie pisemnej.

 7. Adresatem oświadczenia jest Sprzedawca, czyli: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o., 31-741 Kraków, ul. Malawskiego 50, sklep@fram-audio.com.

 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 9. Adres do zwrotu: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o., 31-741 Kraków, ul. Malawskiego 50.

 10. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Paczka winna być odpowiednio zabezpieczona w celu uniknięcia uszkodzeniu lub zniszczeniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim wypadku Sprzedawca uprawniony będzie do odpowiedniego pomniejszenia kwoty zwrotu za zakupiony produkt.

 11. Koszty zwrotu produktów pokrywa Sprzedawca. Organizacja zwrotu zostanie uzgodniona między stronami przy użyciu formy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą.

 12. Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 13. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 14. Zwrot środków nastąpi w sposób, w który zostały uiszczone. Dla celów organizacyjnych zalecamy wskazanie numeru rachunku bankowego do zwrotu.

 15. Zwrot środków nastąpi w terminie czternastu dni od daty zwrotu towaru.

 16. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu produktów za pobraniem.

 1. Rękojmia i gwarancja

 1. Produkty sprzedawane w sklepie objęte są rękojmią za wady fizyczne oraz rękojmią za wady prawne w wymiarze dwóch lat.

 2. Wada fizyczna produktu polega na niezgodności produktu z umową, w szczególności poprzez:

 1. brak właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. produkt został wydany kupującemu w stanie niezupełnym.

 1. Wada prawna produktu występuje, jeśli produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

 2. Jeżeli produkt ma wadę, kupujący może zgłosić roszczenie usunięcia wady, wymiany produktu na produkt wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

 3. Wzór formularza zgłoszenia roszczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Wzór przygotowany został wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi warunku koniecznego zgłoszenia wady.

 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

 6. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.

 8. Szczegółowy zakres uprawnień Kupującego z tytułu uprawnień określony został
  w art. 556 -576 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02)

 9. Produkty mogą być objęte gwarancją wystawioną przez Sprzedawcę na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

 10. Kupujący może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi oraz gwarancji niezależnie.

 1. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 jest Digital Speakers Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o, 31-471 Kraków ul. Malawskiego 50, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000680769;

 2. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są przez Administratora w celach sprzedaży produktów świadczenia usług drogą elektroniczną w tym potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez użytkownika odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 3. W wypadku zakupu jednorazowego dane osobowe użytkownika przetwarzane są dla celów realizacji umowy.

 4. W pozostałych przypadkach dane użytkownika gromadzone oraz przetwarzane są wyłącznie za zgodą osób, których dotyczą wyrażoną w sposób wyraźny a pomocą stosownych rozwiązań systemowych.

 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub automatyzacji.
 6. Serwis, w zależności od wybranej usługi, może gromadzić oraz przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres dostawy,

 3. adres e-mail,

 4. numer telefonu,

 5. inne niż powyższe wyłącznie w zakresie, jeżeli jest to konieczne dla celów realizacji umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane oraz gromadzone są wyłącznie dla potrzeb funkcjonalności serwisu oraz działalności gospodarczej Administratora.

 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla celów realizacji umowy lub wynika to z obowiązku ciążącego na administratorze.

 3. Administrator zastrzega możliwość udostępnienia niektórych danych osobowych podmiotom współpracującym dla celów realizacji umowy – podmiotom obsługującym płatność, system sprzedaży ratalnej lub dostawę zakupionych produktów.

 4. Dane osobowe przechowywane sąd przez Administratora przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.
 5. Użytkownik uprawniony jest do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Newsletter.

 1. Użytkownik podczas rejestracji lub w późniejszym terminie może na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów.

 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 3. Zgoda, o której mowa może być odwołana w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fram-audio.pl lub też pisemnie na adres: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o.,
  31-471 Kraków ul, Malawskiego 50

 4. Do przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji usługi newsletter stosuje się zapisy zawarte w pkt. VIII regulaminu.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

  1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

  2. Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fram-audio.pl lub też pisemnie na adres: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o., 31-471 Kraków ul, Malawskiego 50.

 1. Reklamacja winna w sposób szczegółowy określać nieprawidłowość oraz umożliwić Administratorowi odpowiednią reakcję poprzez możliwość kontaktu ze zgłaszającym użytkownikiem.

 2. Administrator zobowiązuje się rozpoznać reklamację terminie czternastu dni od zgłoszenia z uwzględnieniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju.

 1. Polityka prywatności.

Serwis prowadzi politykę prywatności w której określa zasady gromadzenia oraz wykorzystania danych użytkowników, politykę bezpieczeństwa oraz zasady postępowania z plikami cookies.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Treści zawarte w serwisie mogą objęte ochroną wynikającą z prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej.

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

   1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02);

   2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1,

   3. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),

   4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24);

   5. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13);

   6. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2017.880 t.j.
    z dnia 2017.05.05

   7. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 lipca 2018 r.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez ogłoszenie nowej treści regulaminu

 3. Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowanie w serwisie nowej treści regulaminu.

 4. Wszelkie zmiany regulaminu będą miały zastosowanie do umów sprzedaży zawartych po dacie obowiązywania.

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 2 – wzór zgłoszenia wady